Kva skjer?

april 2017
tyontofrla
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Komande hendingar
   
Publisert 26.04.2017
nyealesund-nettside.jpg

Lurer du på kva som skjer med etableringa av nye Ålesund kommune? Då bør du følgje med på www.nyealesund.no.

Publisert 26.04.2017
NAV_Storfjorden_logo.png

NAV Storfjorden held stengt publikumsmottak fredag 28. april. For å kome i kontakt med NAV kan du bruke nav.no/dittnav eller ringe NAV kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33.
 

Publisert 20.04.2017

Fylkesmannen kan løyve tilskot til praktisk retta kunnskapsutvikling, utgreiingar og informasjonstiltak som gjer at vi kan nå måla i programmet. Innafor dei nasjonale rammene har vi prioritert fylgjande tema for Møre og Romsdal i 2017:

 • Robust matproduksjon med tanke på endra klima og overvintring
 • Lagring og handtering av husdyrgjødsel og biorest frå biogassanlegg
 • Grøfting og hydroteknikk
 • Klimagassutslepp frâ jordbruket og tiltak for å redusere utslepp av lystgass og metan
 • Energieffektivisering


Desse kan søkje om tilskot:

 • Fag- eller naeringsorganisasjonar
 • Kompetansebedrifter, utgreiings- og forskningsmiljø
 • Forvaltningsorgan som arbeider for betre miljøpraksis
 • Føretak

Søknadsskjema

Fylkesmannen ønskjer søknader med kostnadsoverslag og fínansieringsplan innan 15. mai 2017.

Send søknaden til Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Magna Bergem, Postboks 2520,

6404 Molde

eller som e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

Publisert 19.04.2017
Vi vil fram - Terminalen 27 april 2017

Korleis er din reiseveg? Kva ønskjer du av kollektivtilbodet i kommunen og kommunane rundt? Vi vil høyre di stemme og gjerne sjå deg på Terminalen i Ålesund 27. april.

Publisert 05.04.2017

Det faste planutvalet vedok i møte 17.03.17, å legge forslag til reguleringsplan for Storbakken, gnr. 23 bnr.7 og 9 m. fl, ut til offentleg ettersyn på vilkår.

Planområdet ligg nord for fv 661 i Skodje sentrum, og dekkjer eit areal på om lag 26 daa. Området er planlagt for ulike bustadtypar med tilhøyrande vegar, gangvegar, leikeareal og friområde. Det nye bustadområdet er planlagt med tilkomst frå Niusvegen.

Eventuelle merknader til saka skal sendast Skodje kommune, gjerne på postmottak@skodje.kommune.no, innan 18.05.17.

Publisert 04.04.2017

Det faste planutvalet vedtok i møte 07.03.17, å legge forslag til reguleringsplan for del av gnr.51 bnr.1 – Leitegarden 2, ut til offentleg ettersyn på vilkår.

Planområdet har ein total storleik på omlag 9.5 dekar, og omfattar eit areal på gnr.51 bnr.1 som ligg vest for fv 661 og sør for fv 107 på Stette. Forslag til reguleringsplan legg til rette for etablering av bustader. I tillegg omfattar planforslaget areal til leik og uteopphald, samt tilhøyrande veggrunn.

Eventuelle merknader til saka skal sendast Skodje kommune, gjerne på postmottak@skodje.kommune.no, innan 18.05.17.

Publisert 30.03.2017
Strandrydding 2017

Skodje kommune oppmodar både privatpersonar og lag og organisasjonar om å delta i den nasjonale strandryddeveka som i år er frå tysdag 2. til sundag 7. mai.

Strandryddeveka er ein årleg nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent, og det er ÅRIM (Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap IKS) som administrerer aksjonen i Skodje kommune.

Publisert 30.03.2017
Spelemidlar

Skodje kommune byter bank til Sparebank 1 SMN frå 1. april 2017.

Publisert 29.03.2017

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 22.03.17, områdeplan for gnr. 23 Bnr. 146, 193 og del av 007 med fleire – Skodje sentrum.

Planområdet har ein total storleik på omlag 47 dekar, og ligg på eit areal vest for Skodje rådhus, og nord for fv 661 i Skodje sentrum. Områdeplan legg m.a. til rette for etablering av omsorgsbustader og utbygging av nytt veganlegg, og set elles krav om detaljregulering av dei områda som ikkje skal byggast ut som følgje av dette planarbeidet.

 

Publisert 24.03.2017
Idedugnad.JPG

Rundt 40 personar sette seg saman på Gomerhuset for å tenkje kreativt om korleis vi saman kan gjere skodjebygdene til endå betre plassar å bu og trivast.

Etter diskusjon i seks grupper kom det fram forslag til mange gode tiltak. Referata følgjer under.

Det blei i møtet sett ned ei referansegruppe som skal vere med og stake ut vegen vidare.

Kva for tiltak kan vi setje ut i livet straks? Kva tiltak treng vi meir tid på?

Referansegruppa som blei valt: Jeanett Kristiansen, Lillian Keiseraas, Hallgeir Øvrebust, Mariann Ødegård, Mari Støhle Schjelderup og Lennart Floyd Berge. 

Referat 1 (PDF, 163 kB) Referat 2 (PDF, 161 kB) Referat 3 (PDF, 156 kB) Referat 4 (PDF, 119 kB) Referat 5 (PDF, 136 kB) Referat 6 (PDF, 172 kB)

Publisert 24.02.2017
Vått og kjekt

Skodje kommune har samordna opptak for dei fem barnehagane i kommunen Skodje, Prestemarka, Stette, Valle og Plassebakken.

Fristen for å søkje barnehageplass ved hovudopptak for komande barnehageår, med oppstart 15.august er: 1. mars 2017.

Ved ledig kapasitet vert nye søknader handsama fortløpande.

Publisert 13.02.2017

Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal er Skodje kommune sitt arkivdepot. Det vil seie at det er her arkiv som er avslutta og ute av administrativt bruk vert avlevert for bevaring. Dei har no laga ein spanande artikkel som er skriven med utgangspunkt i ein protokoll avlevert frå Skodje kommune.

Artikkelen finn du her

God lesing!

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964980454
Kontonr.
: 4212.23.24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr 9-14. Ons 10-14. Beredskapstlf. teknisk: 99 29 66 35

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a

Galleri