Tiltak som ikkje krev søknad

Mindre tiltak, under føresetnad av at dei ikkje fører til fare eller urimeleg ulempe for omgjevnadane eller allmenne interesser kan utførast utan søknad til kommunen.

Tiltak som er unnateke søknadsplikt skal vere i samsvar med plan- og bygningsloven, arealplanar og reguleringsplanar. Ta kontakt med kommunen dersom du er i tvil om tiltaket høyrer inn under unntaksreglane.

Mindre tiltak kan vere:

 • Frittliggjande bygg inntil 15 m2, gesimshøgde maks 2,5 meter og mønehøgde maks 3 meter. Krav om 4 meter til nabogrense. - gjeld bebygd eigedom.
 • Mindre fasdeendringar som ikkje endrer bygning sin eksteriør
 • Levegg inntil 1,8 meter høgde og lengde maks 10 meter. Krav om 4 meter til nabogrense.
 • Innhegning (åpne lette konstruksjoner, ikkje sikthindrande mot veg).
 • Små skilt og reklameinnretningar
 • Mindre antenner (maks 2 m høgde, diameter maks 1,2 meter
 • Forstøtningsmur (inntil 0,5 meter høgde i grense, inntil 1 meter i avstand 2 meter frå grense, inntil 1,5 meter i avstand 4 meter frå grense.)
 • Mindre fyllinger, bakkeplanering
 • Graving av kablar og mindre vatn- og avløpsleidningar.
 • Biloppstillingsplass for eige bruk
 • Ikkjeberande vegg, installering, endring og reparasjon av enkle bygningstekniske installasjonar innanfor ei brukseining.
 • Eldstadar (skal kontrollerast av fagfolk)
Sist endra 03.01.2011
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Byggteknisk etat
Miljøvennleg enegibruk
Lover og forskrifter
Husbanken
Statens kartverk