Kva skjer?

april 2017
tyontofrla
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Komande hendingar
   
Publisert 26.04.2017
nyealesund-nettside.jpg

Lurer du på kva som skjer med etableringa av nye Ålesund kommune? Då bør du følgje med på www.nyealesund.no.

Publisert 18.04.2017
Styringsgruppe Skodje 13-03-2017

Styringsgruppa til nye Ålesund skal på møtet 20. april arbeide med å revidere intensjonsavtalen, demokratiutvikling og planlegge felles kommunestyremøte.

Møtet blir halde 20. april på Middelaldermuseet i Borgundgavlen i Ålesund.

Publisert 20.03.2017
Bilde KSstreaming 21.03.2017.JPG

Det er mogleg å følge med i arbeidet som blir gjort med kommunereformen. KS streamar og lagrar seminara dei held for kommunane. Det neste er i morgon, 21. mars.

 

Publisert 20.03.2017
Arbeid i gruppe 13.03.2017.JPG

Den nye kommunen skal ikkje berre bli ein samanslåing av kommunar, nye Ålesund vil ta med seg det beste frå alle og bli ein betre kommune. 

Publisert 17.03.2017
Nye Ålesund kommunevåpen - alle 4.jpg

 Mads Solberg har takka ja til prosjektstillinga for å utvikle nærdemokratiet i nye Ålesund kommune. Målet er å ha eit levande lokaldemokrati og sikre medverknad for lokalpolitikarane og innbyggarane i alle delar av den nye kommunen.

Publisert 09.03.2017
Innkalling og briller.JPG

Fleire store tema er på agendaen når styringsgruppa for nye Ålesund møtast på Skodje 13. mars. 

Publisert 13.02.2017
Nye Ålesund kommunevåpen - alle 4.jpg

Tirsdag 7. februar møtte styringsgruppa for kommunereformen for å diskutere korleis framdrifta i arbeidet med sammenslåinga skal organiserast. 

Publisert 06.02.2017
Innkalling og briller.JPG

Fremdriftsplan for kommunereformen, korleis kommunane skal ivareta arbeidsgivaransvaret og kartlegging av interkommunale samarbeid er på møteplanen når styringsgruppa for nye Ålesund møtast. 

Publisert 03.02.2017
Gardermoen KS-seminar januar.JPG

Korleis skal vi handtere omorganisering og overtallighet i kommunereformen? Når bør leiarar- og  nøkkelstillingar vere på plass? Korleis bygger vi ein ny organisasjon og kultur? Mange spørsmål var oppe til diskusjon på KS-seminar om kommunereform.

Publisert 17.01.2017
Bilde frå møte Aurdal og Tennfjord.JPG

Breiband, gang- og sykkelveg og hydrogenstasjon er blant sakene som blir diskuterte når dei fire kommunane som dannar nye Ålesund kommune, møtast 19. januar. Møtet er lagt til Ørskog.

 

Publisert 12.01.2017
Illustrasjon 6.10.2016.JPG

Arbeidsutvalet for nye Ålesund kommune møttast i Skodje 4. januar. Det vidare arbeidet framover blei diskutert og agendaen for styringsgruppa sitt møte 19. januar blei satt. 

Publisert 02.01.2017
Illustrasjon planar.jpg

 Arbeidsgruppa for bygging av nye Ålesund kommune hadde møte 15.12.2016.

​Tema for møtet var utlysingsteksten for leiar for prosjektet lokaldemokrati og medverknad, stillingsinstruksen for prosjektkoordinatoren  og tillitsvalde og verneombod si deltaking på seminar

Referat 15.12.2016 (PDF, 281 kB)

Publisert 12.12.2016
Bilete av Anne Berit Støyva Emblem.jpg

 Anne Berit Støyva Emblem har fått tilbod om å bli prosjektkoordinator for nye Ålesund kommune.

Publisert 12.12.2016
Illustrasjon planar.jpg

Arbeidsgruppa for bygging av nye Ålesund kommune hadde møte torsdag 08.12.2016. Det har blitt gjennomført intervju og arbeidsgruppa vedtek å tilby stillinga til ein av søkjarane.

Arbeidsutvalet vil i samarbeid med rådmennene og personalsjefane fatsette arbeidsinstruks for prosjektkoordinatoren.

Neste møte blir 15.12.2016.

Publisert 07.12.2016
Illustrasjon planar.jpg

Arbeidsgruppa for bygging av nye Ålesund kommune hadde møte onsdag 07.12.2016. I dette møtet vart innkomne søknadar knytt til prosjektkoordinatorstillinga drøfta, og arbeidsgruppa vel å kalle inn to kandidatar til intervju.

Referat 07.12.2016 (PDF, 279 kB)

Publisert 01.12.2016
Illustrasjon planar.jpg

Styringsgruppa for bygging av nye Ålesund kommune har ei arbeidsgruppe. Denne arbeidsgruppa består av ordførarane i dei fire kommunene som har vedtatt å bygge nye Ålesund kommune saman. Desse hadde møte 29.11 der det vart diskutert stilling som prosjektkoordinator, prosjekt for utviklling av lokaldemokrati og medverknad og møteplan for styringsgruppa for 2017.

Referat 29.11.2016 (PDF, 283 kB)

​ 

Publisert 23.11.2016
Illustrasjon planar.jpg

Nye Ålesund kommune søker etter prosjektkoordinator som skal leie og koordinere arbeidet med å bygge den nye kommunen. Vi tilbyr spennande og utfordrande arbeidsoppgåver med kommunereforma! 

Publisert 14.11.2016
Illustrasjon planar.jpg

Korleis skape nye Ålesund? Styringsgruppa har hatt sitt andre møte og no byrjar arbeidet å konkretisere seg.

Publisert 03.11.2016
Illustrasjon planar.jpg

 Det skal vere møte i styringsgruppa for nye Ålesund kommune 10. november kl. 10.00 til 15.45. på Kystverket sitt hovudkontor på Skansekaia – oppmøte i andre etasje.

Publisert 02.11.2016
Illustrasjon planar.jpg

Skodje, Sandøy, Ålesund og Ørskog deltok mandag 31.okt og tirsdag 1. november på oppstartsseminaret som var det  første tilbudet i ei lengre seminarrekke som er under planlegging hausten  2016 og våren 2017.

Publisert 10.10.2016
Illustrasjon 6.10.2016.JPG

Styringsgruppa for nye Ålesund kommune møttast for første gong 6. oktober, mellom anna for å snakke om korleis kommunane skal omstille seg og fylkesmannen si tilråding om kommunereformen i fylket.

Publisert 01.09.2016

 Ordførarar og rådmenn Sandøy, Skodje og Ålesund møttast 24.08.2016  til første arbeidsgruppemøte for å lage nye Ålesund kommune. Her vart det mellom anna skissert ein mellombels milepælsplan (PDF, 449 kB).

Referat frå arbeidsmøte 24.08.2016 (PDF, 374 kB)

Publisert 30.06.2016
Støråkfjellet.jpg

I kommunestyremøtet i går vart det vedtatt at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med kommunane Sandøy og Ålesund. Dette vart vedtatt med 13 røyster for og 8 røyster i mot.

Publisert 21.06.2016
Støråkfjellet.jpg

 I går vart det gjennomført reforhandlingsmøte i samband med kommunereforma mellom kommunane Skodje, Stordal og Ørskog.

Partane lukkast ikkje med å bli samde om ein intensjonsavtale og forhandlingane vart avslutta. Utkastet det vart arbeidd med ligg som vedlegg (PDF, 237 kB) til referatet (PDF, 405 kB).

Publisert 16.06.2016
Støråkfjellet.jpg

 Kommunane Ålesund, Skodje, Haram og Sandøy (ÅSSH-alternativet) har reforhandla intensjonsavtalen som vart laga med dei ti kommunane i "Regionkommunen Ålesund". (PDF, 5 MB)

ÅSSH-alternativet sin reforhandla intensjonsavtale (PDF, 2 MB) vil vere lagt ved sak om endra kommunestruktur som skal politisk behandlast i formannskapet 22. juni og kommunestyret 29. juni.

Kommunestyremøtet 29. juni vil bli muleg å følgje heimanfrå via web-tv i frå heimesida til Skodje kommune.

Publisert 20.05.2016
Støråkfjellet.jpg

 Sidan 21. april har innbyggjarane og andre hatt mulegheit til å uttale seg om kva retning Skodje kommune skal ta i samband kommunesamanslåing.

Resultatet etter innbyggjarhøyringane er no klare.

Publisert 22.04.2016

 Er du ikkje sikker på kva du vil formidle til politikarane?

Då kan du førebu deg ved å lese spørsmåla i innbyggjarundersøkinga (PDF, 71 kB).

Du kan også nytte skjemaet som høyringssvar og sende det ferdig utkryssa skjemaet til:

Skodje kommune, Rådhuset, 6260 Skodje eller postmottak@skodje.kommune.no

Publisert 22.04.2016

Engasjer deg i den vidare prosessen!

Dato for folkemøte: 21. april 2016 kl 19:00 på Valle skule
Høyring etter kunngjering: 21.april- 8.mai 2016
Innbyggjarundersøkjing : 25.april – 8.mai 2016
Folkerøysting : 19.mai 2016
Førehandsrøysting: 2. mai – 13.mai 2016


Intensjonsavtalane i fullteks finn du HER  

Publisert 20.04.2016

Torsdag 21. april kl. 19.00 - 21.00 inviterer Skodje kommune til folkemøte om kommunesamanslåing på Valle skule.

Formål med møtet er å informere om intensjonsavtalane slik innbyggjarane vil ha eit betre grunnlag å uttale seg om i samband med innbyggjarhøyringane.

Invitasjon (PDF, 40 kB)

Publisert 18.04.2016

Trykk på lenkja og du vil finne kort informasjon om kommunereform, intensjonsavtale og vegen vidare.
 

Publisert 18.04.2016
Nasjonal slagkraft. regional attraktivitet og lokal identitet

Visjonen til regionkommmune Ålesund bygger på lokalt mangfald og skaparkraft.
Kommunane som vil bygge ein ny kommune er ulike, men likeverdige. Regionkommune Ålesund skal etablerast, driftast og vidareutviklast med utgangspunkt i den einskilde kommune sin styrke og særpreg.

Publisert 18.04.2016

Skodje, Ørskog, Norddal og Stordal har som mål å slå seg saman for å etablere ein livskraftig kommune der alle arbeider saman for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn. Kommunen skal ha framtidsretta tenester til det beste for den enkelte innbyggar og næringslivet. 

Publisert 18.04.2016
01_Diagram_adm_ny_600.png

Her finnn du forskjellige nøkkeltal i dei to alternativa.

Publisert 15.04.2016

Under finn du presentasjon av økonomiske nøkkeltal knytt til dei to kommunestrukturalternativa.

For å sjå i større format, trykk på biletet.

Publisert 05.01.2015

Landkommune - intensjonsavtale (PDF, 3 MB) + Vedlegg: Notat om økonomi (PDF, 669 kB)

Regionkommune - intensjonsavtale (PDF, 5 MB)

Dokument knytt til prosess og utgreiingar:

Innbyggarundersøking om kommunestruktur 2014 (PDF, 3 MB)

Invitasjon til folkemøte om kommunereform 25.03.15 (PDF, 161 kB)

Samandrag av drøftingar i arbeidsgrupper på studietur (PDF, 529 kB)

Presentasjonar frå studietur til København (MHT, 601 kB)

Rapport frå Telemarkforsking om utvikling i Møre og Romsdal (PDF, 3 MB)

Presentasjon - Næringslivsforeningen Ålesundregionen (PPTX, 5 MB)

Presentasjon - Digerneset næringspark (PDF, 4 MB)

Referat frå næringslivskonferanse 29.01.15 (PDF, 191 kB)

Prosessplan (PDF, 37 kB)

Lokal prosess i Skodje kommune (PDF, 122 kB)

Informasjon om prosessen til kommunestyret 16.06.15 (PDF, 553 kB)

Undervegsrapport frå fylkesmannen pr. 01.07.15 (PDF, 7 MB)

Rapport landkommunemodellen (PDF, 3 MB)

Rapport Telemarkforsking Landkommune (PDF, 3 MB)

Rapport regionkommunemodellen (PDF, 4 MB) - Rapport regionkommunemodellen med vedlegg (PDF, 9 MB)

Statusrapport Skodje kommune pr. 12.02.15 (PDF, 5 MB)

Exit Skodje - folkemøte 29.09.15 (PDF, 147 kB)

Oppsummering folkemøte 29.09.15 (PDF, 62 kB)

Utgreiingar som er gjennomført_PP-presentasjon (PPTX, 98 kB)

Referat frå restartmøte 10.11.15 - regionkommunemodellen (PDF, 60 kB)

Referat frå restartmøte 24.11.15 - landkommunemodellen (PDF, 65 kB)

Innbyggarundersøking om kommunestruktur Sunnmøre 2015 (PDF, 4 MB)

Økonomiske nøkkeltal

Invitasjon til folkemøte 14.01.16 (PDF, 207 kB)

Sentrale forhandlingspunkt med kommentarar frå dialogmøte i kommunestyremøte 1.2.2016 (PDF, 233 kB)

Om samfunnsutviklarrolla - Fylkesplansjef Ole Helge Haugen (PDF, 2 MB)- 2.2.16 - presentert for regionkommunealternativet

Kommunereform og økonomi - nytt inntektssystem - økonomisjef i Skodje kommune Lars Fylling (PDF, 841 kB) 2.2.16 - presentert for regionkommunealternativet

Kommunereform og samferdsel - Leiar i næringslivsforeningen Ålesund og omegn Kjell Sandli (PDF, 2 MB) 2.2.16 - presentert for regionkommunealternativet

Kommunereform for næringslivet - Regiondirektør i NHO Torill Ytreberg (PDF, 3 MB)2.2.16 - presentert for regionkommunealternativet

Landkommune - Pressemelding frå Haram om utmelding frå forhandlingane (PDF, 91 kB)

Landkommune - Pressemelding frå Vestnes omm utmelding frå forhandlingane (PDF, 55 kB)

Presentasjon av konsekvensar ved det nye inntektssystemet som er foreslått - presentert for kommunestyret 17.2.16 (PPTX, 2 MB)

Regionkommune Sunnmøre - Invitasjon til felles kommunestyremøte 29.02.2016 (PDF, 139 kB)

12 spørsmål om danning av ei ny kommune (PDF, 34 kB)

 
Regionkommune - referat frå møte i sonderingsgruppa:

Referat frå møte 15.12.15 (PDF, 65 kB)

Referat frå møte 7.1.16 (PDF, 72 kB)

Referat frå møte 12.1.16 (PDF, 74 kB)

Referat frå møte 2.2.16 og 3.2.16 (PDF, 126 kB)

 

Landkommune - referat frå møte i sonderingsgruppa

Referat frå møte 16.12.15 (PDF, 61 kB)

Referat frå møte 5.1.16 (PDF, 68 kB)

Referat frå møte 15.1.16 (PDF, 103 kB)

Referat frå møte 22.1.16 (PDF, 77 kB)

Referat frå møte 2.2.16 (PDF, 309 kB)

 

Relevante dokument inn mot forhandlingsprosessen

Rettleiar for vegen mot ny kommune (PDF, 2 MB)

Døme på intensjonsavtale - K5 (Kristiansand m.fleire) (PDF, 301 kB)

Døme på intensjonsavtale - 5K (Askim m.fleire) (PDF, 10 MB)

Døme på intensjonsavtale - Sunnfjord (PDF, 33 kB)

Rettleiar for formelle rammer (PDF, 3 MB)

Presentasjon om intensjonsavtale - rådmann i Skodje kommune Bente G. Vikhagen (PDF, 232 kB)

 

Regionkommune - referat frå forhandlingsmøter

Referat frå møte 8.2.16 (PDF, 86 kB)

Referat frå møte 19.2.16 (PDF, 66 kB)

Referat frå møte 1.3.16 (PDF, 82 kB)

Referat frå møte 15.3.16 - 16.3.16 (PDF, 97 kB)

 

Landkommune - referat frå forhandlingsmøter

Referat frå møte 9.2.16 (PDF, 64 kB)

Referat frå møte 11.2.16 (PDF, 300 kB)

Referat frå møte 17.2.16 (PDF, 263 kB)

Referat frå møte 8.3.16 - 9.3.16 (PDF, 84 kB)

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964980454
Kontonr.
: 4212.23.24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr 9-14. Ons 10-14. Beredskapstlf. teknisk: 99 29 66 35

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a

Galleri