Publisert 29.05.2017

Skodje kommune har ledig bustad i Ådalsbakken 4. Bustaden har 1 soverom.

Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon.

Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.)

Søknadsfrist: 16. juni 2017.

Publisert 26.05.2017

 

Velferdsteknologi er eit nasjonalt satsingsområde. Målet med innføring er å gi auka tryggleik,  betre mestring og/eller større fridom for den einskilde tenestemottakar. Teknologien skal ikkje først og fremst spare pengar eller erstatte «dei varme hendene», men vere eit utfyllande tillegg, tilpassa behova til den einskilde.

Skodje kommune og Ørskog kommune har i samarbeid med ALV Møre og Romsdal starta eit prosjekt med utprøving av digitale tilsyn i Heimesjukepleien. Digitale tilsyn  omfattar mange ulike teknologiske løysingar, og vi ynskjer å opparbeide oss kunnskap om korleis ulike løysingar fungerer.

Vi ser no etter personar som kan tenke seg å vere med på utprøvinga:
- du som allereie mottek tenester frå kommuna
- du som har eit behov vi kanskje kan hjelpe deg med
- du som berre er interessert i å vere med på å prøve ut velferdsteknologi

Dei som melder seg  vil før oppstart gå gjennom ein grundigare informasjons- og spørsmålsrunde for å avklare kva teknologisk løysing som kan vere aktuell for den einskilde.

Dersom du eller nokon av dine pårørande kan tenke seg å vere med i prosjektet, ta kontakt med:
Skodje kommune: Helen Østrem, telefon 70 24 40 96, eller send e-post
Ørskog kommune: Kari Sjøholt, telefon 70 27 38 02 eller send e-post

Publisert 24.05.2017

Korleis opplever innbyggjarane og dei folkevalde tilstanden til lokaldemokratiet i kommunane som er i gang med å danne nye Ålesund kommune? Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund kommune er med i KS’ Lokaldemokratiundersøking 2017 for å lære meir.

Publisert 24.05.2017
Nye_alesund_mote7_styringsgruppe2.jpg

18. mai vart det 7. møtet i styringsgruppa for nye Ålesund kommune gjennomført på Ingebrigt Davik-huset i Brattvåg. På agendaen var interkommunale samarbeid, demokratiprosjekt og oppdatering av intensjonsavtalen.

Publisert 22.05.2017
Stikk-ut.jpg

1. mai starta ny Stikk UT-sesong, som varer til 31. oktober.

Det er eitt nytt Stikk-ut-turmål i Skodje kommune i år; Haugtua frå Glomset.

Auke også i dei andre kommunane gjer at  det kan veljast mellom 136 varierte turar i Giske, Haram, Sula, Ålesund, Skodje, Ørskog, Vestnes, Norddal og Stordal.

Stikk-ut kart/brosjyre blei distribuert i posten. Det er også råd å få slike brosjyrer på rådhuset og biblioteket.

Publisert 11.05.2017
Planlegg_felles_kommunestyremøte.jpg

Det felles kommunestyremøtet for nye Ålesund skal drøfte namn på den nye kommunen, talet på medlemmer i det nye kommunestyret og mandatet til fellesmenmdna.

Publisert 10.05.2017
inkludering-og-mangfold[1].jpg

Skodje kommune er ein av 3 kommunar i Møre og Romsdal som får vere med i første pulje i  den landsdekkande kompetansehevinga «Inkluderande barnehage- og skulemiljø».  Satsinga er styrt av Utdanningsdirektoratet og prosjektet i Skodje vil ha ei ramme på to heile barnehage- og skuleår (2017 – 2019).

Som start på prosjektet har kommunen invitert alle tilsette i skule, barnehage,  PPT, barnevern , kulturavdeling, helsestasjon, medlemmar i FAU/SU, elevråd, MOT, kommunestyre og representerer frå frivillige lag som arbeider med barn og unge til oppstartssamling i Gomerhuset torsdag 11.05. kl 18.00.  Dette arrangementet er meint for særskilt inviterte, men kommunen har planer om andre arrangement seinare i prosjektperioden som vil vere ope for alle.

Publisert 09.05.2017

Kulturskulen tilbyr skuleåret 2017/2018 opplæring i piano, song, messinginstrument og trommer .

Her søkjer du!

NB! Berre dei som ønsker nytt tilbod, skal søkje. Elevar som har tilbod og vil halde fram neste skuleår, skal ikkje søkje på nytt.

Søknadsfristen for 2017/2018 er sett til 5. juni.

 

Publisert 03.05.2017

Det skal søkjast på Digitale søknadsskjema

Frivillege lag får leige rom på Gomerhuset utan å måtte betale husleige.

Vilkåret er at brukarane set seg inn i og følgjer rammer og reglar for bruk,

branninstruks, og tek del i tilsyn og generell orden.

Skrivne rammer og instruksar vil følgje innvilging av leigeforholdet.

SØKNADSFRIST 5. juni 2017

Magne P. Fylling, kultursjef

 

Publisert 20.04.2017

Fylkesmannen kan løyve tilskot til praktisk retta kunnskapsutvikling, utgreiingar og informasjonstiltak som gjer at vi kan nå måla i programmet. Innafor dei nasjonale rammene har vi prioritert fylgjande tema for Møre og Romsdal i 2017:

  • Robust matproduksjon med tanke på endra klima og overvintring
  • Lagring og handtering av husdyrgjødsel og biorest frå biogassanlegg
  • Grøfting og hydroteknikk
  • Klimagassutslepp frâ jordbruket og tiltak for å redusere utslepp av lystgass og metan
  • Energieffektivisering


Desse kan søkje om tilskot:

  • Fag- eller naeringsorganisasjonar
  • Kompetansebedrifter, utgreiings- og forskningsmiljø
  • Forvaltningsorgan som arbeider for betre miljøpraksis
  • Føretak

Søknadsskjema

Fylkesmannen ønskjer søknader med kostnadsoverslag og fínansieringsplan innan 15. mai 2017.

Send søknaden til Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Magna Bergem, Postboks 2520,

6404 Molde

eller som e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

Publisert 19.04.2017
Vi vil fram - Terminalen 27 april 2017

Korleis er din reiseveg? Kva ønskjer du av kollektivtilbodet i kommunen og kommunane rundt? Vi vil høyre di stemme og gjerne sjå deg på Terminalen i Ålesund 27. april.

Publisert 29.03.2017

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 22.03.17, områdeplan for gnr. 23 Bnr. 146, 193 og del av 007 med fleire – Skodje sentrum.

Planområdet har ein total storleik på omlag 47 dekar, og ligg på eit areal vest for Skodje rådhus, og nord for fv 661 i Skodje sentrum. Områdeplan legg m.a. til rette for etablering av omsorgsbustader og utbygging av nytt veganlegg, og set elles krav om detaljregulering av dei områda som ikkje skal byggast ut som følgje av dette planarbeidet.

 

Første Førre | Neste Siste