Publisert 16.05.2018

Turstiar, turløyper, ballbingar, klubbhus, motorsportanlegg, skianlegg, trimparkar – lista er lang over kva det kan søkjast spelemidlar til.

Idrettslag, skyttarlag, kommunar m.fl. kan søkje spelemidlar til både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Burettslag og velforeiningar med organisasjonsnummer kan søkje spelemidlar til nærmiljøanlegg.
Prosjekta må vere prioritert i årleg politisk vedteken handlingsplan for fysisk aktivitet,  for å få tilsegn om spelemidlar.

Publisert 14.05.2018

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 03.05.18, reguleringsplan for Digernes vest - soningssenter m.m, K-sak 24/18.

Planområdet ligg nord for Europaveg 39 og vest for riksveg 661 på Digernes, og utgjer eit samla areal på ca. 270 dekar. Planområdet omfattar fleire eigedomar under gnr. 31 og 33. Vedteken reguleringsplan legg til rette for utbygging av område til soningssenter og noko areal til næring. Reguleringsplan legg vidare til rette etablering av tilkomst via nytt kryss frå fv 661 og areal til grøntdrag. 

Publisert 14.05.2018

Kulturskulen tilbyr skuleåret 2018/2019 slik musikkundervisning: piano, song, messinginstrument og trommer. I tillegg er det råd å søke om opptak på teikne-/malekurs.

Her søkjer du!

NB! Berre dei som ynskjer nytt tilbod skal søkje. Elevar som har tilbod og vil halde fram neste skuleår, skal ikkje søkje Søknadsfristen for 2018/2019 er sett til 5. juni.

Publisert 14.05.2018

Det skal søkjast på Digitale søknadsskjema

Frivillege lag får leige rom på Gomerhuset utan å måtte betale husleige. Vilkåret er at brukarane set seg inn i og følgjer rammer og reglar for bruk og branninstruks samt tek del i tilsyn og generell orden.
Skrivne rammer og instruksar vil følgje innvilging av leigeforholdet.

SØKNADSFRIST 10. juni 2018

Publisert 03.05.2018
Spelemidlar

Det er innført to nasjonale ordningar  for redusert foreldrebetaling i barnehage, som føresette kan søke på.  

Publisert 01.05.2018
SLT_logo_turkis-1.jpg

Møtet er for deg som arbeider med barn og unge eller som er frivillig i aktivitetar for barn og unge. 
Opplever du som frivillig i idrett, korps eller andre aktivitetar behov for meir kunnskap om korleis vere ein trygg vaksen i møte barn og unge som har det vanskeleg?

Velkommen til uhøgtideleg frukostmøte i kommunestyresalen i Skodje Rådhus, 4. juni kl 08.30-10.00. ​Møtet er lagt til føremiddag, sidan mange opplever at ettermiddagane er fylt opp. 

Publisert 30.04.2018

Formannskapet - sak 31/18: Det er gjort følgjande vedtak i saka:

1.Vegparsellen Niusvegen får endra skrivemåte til Nihusvegen. Grunngjevinga er at Stadnamnstenesta i merknad datert 25.09.2018  presiserer at fjellet som dannar føreledd til vegnamnet, skal skrivast Nihusen i offisielle samanhengar, etter vedtak 16. juni 1992.

Publisert 30.04.2018

Formannskapet - sak 33/18: Det er gjort følgjande vedtak i saka:
 
1. Vegnettet på næringsområdet på Håem får namnet Håem næringsområde.
Vegparsellen på Håem får namnet Karlvikvegen.
Vegparsellen på Tøssebru får namnet Tøssebruvegen.

Publisert 30.04.2018

Formannskapet - sak 32/18: Det er gjort følgjande vedtak i saka:

1. Vemøya og Dyrøya i Ellingsøyfjorden får status som adresseparsellar. Fritidsbustadene på Buholmen, Jensvikholmen, Ytste og Inste Mørkesetholmen skal ha adresse knytt til nærmaste veg. Øy-/holmenamnet kan om ønskeleg nyttast som adressetilleggsnamn.

Publisert 30.04.2018

Formannskapet - sak 34/18 Det er gjort følgjande vedtak i saka:

1. Dei 16 vegane i Skodje kommune som må endre namn pga av kommunesamanslåinga, får slike nye namn:
Bergsvegen blir Bergsbakken
Einevegen blir Einebærvegen
Fjellvegen blir Nihusvegen
Gamlevegen blir Grindvikvegen
Gjerdevegen blir Ole Andreas-gjerdet
Karolusplassen blir Grindvikvegen
Myrbakken  blir Hjellmyrbakken
Nakkevegen blir Simengjerdet
Nesvegen blir Nesgardsvegen
Porsevegen  blir Sørlivegen
Reitane blir  Skodjereite
Remevegen blir Gomervegen
Skulevegen  blir Vallemyrane
Storfjordvegen blir Indrevikvegen
Torevegen blir Toregarden
Ådalsvegen blir Ådalen allé 

Publisert 12.03.2018
Bente.JPG

Bente Glomset Vikhagen er tilsett som assisterande prosjektleiar i prosjektorganisasjonen for å bygge nye Ålesund, etter intern utlysing.

Bente Glomset Vikhagen er rådmann i Skodje kommune og tiltrer i stillinga som assisterande prosjektleiar 1. april.2018. Det er viktig å ha ein person som kan avlaste prosjektleiar og tilføre prosjektorganisasjonen ressursar i det store arbeidet vi har framfor oss, seier prosjektleiar og komande rådmann i nye Ålesund, Astrid Eidsvik.

Første Førre | Neste Siste