Startlån

Pengehus - Klikk for stort bilete

Startlån frå kommunen kan være løysinga for deg som har problemer med å etablere deg på bustadmarknaden. Startlån gjer det mogleg for deg å bli buande i ein nøktern og god bustad.

Du finn meir informasjon om startlån ved å gå inn på Husbanken si heimeside.

Det skal nyttast digitalt søknadsskjema:

Søknadsskjema for startlån og tilskot

Innkomne søknadar blir behandla fortløpande.

Regine Bruteig og Veronica Sollied i stab/støtte-avdelinga er sakshandsamarar for startlån i Skodje kommune.

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån blir innvilga og kor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell anna gjeld. Du må klare å betene løpande bu- og livsopphaldsutgifter over tid. Det er ein fordel om du har noko oppsparte midlar.

Kven kan søke om startlån:

  • barnefamiliar
  • mottar trygd/offentlege ytingar
  • bustadlånetakarar med gjeldsproblem
  • og andre

Meir om kven som kan søke om startlån

Du får startlån til:

  • Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bustad.
  • Refinansiering slik at husstanden kan bli buande i nåværande bustad.
  • Toppfinansiering ved bygging av ny bustad.
  • Utbetring av bustad.

Meir om startlån

Publisert av Ann Iren S. Johnsen. Sist endra 13.01.2017