Skodje samarbeider med fylkeskommunen om folkehelse

Skodje kommune har sidan 2009 hatt ein avtale med fylkeskommunen om samarbeid for folkehelse. I vår forlenga vi avtalen til utgangen av 2019.

God Helse-avtalen inneber at vi skal ta folkehelslova på alvor, og arbeide systematisk med faktorar som fremjar god helse, og redusere faktorar som verkar i motsett retning.

God Helse Partnarskapsavtalen (PDF, 108 kB)

Kommunestyresak om fornying av partnarskapsavtalen og val av ny Styringsgruppe for folkehelse. (PDF, 569 kB)

Helsedirektoratet held fram følgjande om føremålet med folkehelselova som kom i 1012:

"Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse herunder utjevner sosiale helseforskjeller (§ 1). «Samfunnsutvikling som fremmer folkehelse» tydeliggjør at målet med loven er, gjennom en bred samfunnsmessig tilnærming, å gjøre noe med de ulike påvirkningsfaktorene i samfunnet som kan ha innvirkning på folkehelsen.

Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse (§ 3). Arbeidet retter seg mot befolkningen eller deler av befolkningen og ikke mot enkeltindivider med identifisert risiko."

Sist endra 18.09.2017 13.35