Handlingsplan for å forebygge vald i nære relasjonar

«Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er straffbare handlinger i strid med norsk lov og grunnleggende menneskerettighet» (Et liv uten vold.Regjeringens handlignsplan 2014-2017)

Overgrepsmottak

Dersom du har vore utsatt for vald eller seksuelle overgrep kan du kontakte overgrepsmottaket direkte. Det er lokalisert ved Legevakta i Ålesund https://www.alesund.kommune.no/tjenester/helse/helsetjenester/akutte-helsetjenester/1554-overgrepsmottak

Krisesenteret for Sunnmøre

Dersom du har vore utsatt for vald eller trugsalar om vald i nære relasjonar, kan du kontakte krisesenteret. Det er tilrettelagt for at born kan vere med til senteret. http://www.krisesenter-sunnmore.no/om-krisesenteret

Mistanke om vald og overgrep mot barn

Har du mistanke om vald og overgrep overfor barn, eller når barn opplever vald mellom nære vaksne, har Storfjorden barnevern ei særleg rolle. Barnevernet tek imot bekymringa og i samarbeid med politiet vert barnets situasjon kartlagt https://www.skodje.kommune.no/service-og-tenester/barnevern/

Andre nyttige lenker

https://dinutvei.no/

http://www.hvorlite.no/

https://www.rodekors.no/tvangsekteskap

Kontaktpersonar i kommunen:
Per Løkkeborg, Einingsleiar Helse og Omsorg  tlf. 94 86 58 46
Lene Solheim, SLT-koordinator og einingsleiar for barneverntnester: tlf 91 91 19 66

Sist endra 05.09.2018 14.02