Om den overordna kommuneplanen

Kommuneplanen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Ut frå nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging og lokale behov, skal kommunen gjennom planlegginga legge til rette for ein arealbruk og eit utbyggingsmønster som er til det beste for den einskilde og samfunnet.

Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel, og kommuneplanen er ein del av det overordna og langsiktige styringsdokument til kommunen. Samfunnsdelen og arealdelen skal rullerast kvart 10. år.

Kommuneplanen sin samfunnsdel omfattar to dokument. Den eine utgjer kommunen sin langsiktige kommuneplan med handlingsprogram som vert rullert årleg, og eit grunnlagsdokument som m.a. gir ei oversikt over overordna rammer for planarbeidet, oversikt over utviklingstrekk for kommunen og regionen, og gjer nærare greie for prosessen og vegen fram mot eit utkast til kommuneplan. Ny samfunnsdel vart vedtatt 16.3.2016 og skal gjelde fram til 2026.

Kommuneplanen sin arealdel skal fastsette mål og strategiar for utviklinga av kommunen, og synleggjere aktivitetsområde og prioritering av ressursar. Arealdel for forvaltning av areal og andre naturressursar, skal bygge på dei føresetnader som ligg i samfunnsdelen. Ny arealdel vart vedtatt 14.3.2019 og skal gjelde fram til 2029. 

 

Sist endra 22.05.2019 09.56