Generelt om folkehelse

Folkehelse er samfunnets systematiske innsats for å svekke det som medfører helserisiko og styrke det som bidrar til helse.

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon.
(Helsedepartementet, NOU 1998:18)

god_helse_2010_033.jpg - Klikk for stort bilete

I kommunplanen for Skodje står det " Ein skal synleggjere samanhengen mellom helse, miljø og trivsel og ein skal førebygge livsstilssjukdomar gjennom fokus på kosthald, rus, røyk og fysisk aktivitet." (3.3.3)

Skodje kommune er ein del av "God-Helse" som er eit samarbeid/partnarskap mellom kommunar og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Dette er ei satsing på førebyggande helsearbeid med seks hovudfokus; auka fysisk aktivitet, sunt kosthald, mindre bruk av tobakk og rusmiddel, betre psykisk helse og utjamning av sosiale forskjellar. (Les meir under God Helse.)

I samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47, 2008-2009) er det ein føresetnad at kommunane forankrar forebyggingsinnsatsen i kommunale planar, og betydningen av eit breitt og tverrsektorielt folkehelsearbeid blir tydeleg understreka.

Folkehelsearbeidet i Skodje er forankra i kommunens administrasjon og politiske organisasjon, og frivillig sektor og befolkningen sjølv er aktive i tiltaksutforminga. Her er det plass for eldsjeler!

Meir informasjon

 
god_helse_2010_021.jpg - Klikk for stort bilete god_helse_2010_039.jpg - Klikk for stort bilete bilde_017.jpg - Klikk for stort bilete