Politiske reglement

Dei politiske reglementa skal regulere forskjellige sider ved det politiske livet i Skodje og forholdet mellom politikarane og administrasjonen.

I løpet av 2016 rullerer kommunestyret dei politiske reglementa.

Møtereglement for kommunestyre og andre politiske utval (PDF, 604 kB)

Reglement for kontrollutvalet (PDF, 507 kB)

Reglement for møtegodtgjersle for folkevalde i Skodje kommune (PDF, 731 kB)

Delegeringsreglement (PDF, 428 kB)

Digital oversikt over delegert mynde frå rådmann til einingar

Finansreglement - under arbeid