Kartlegging av barn og unge sine levekår i Skodje kommune

FNs barnekonvensjon vart vedtatt av FN si generalforsamling i november 1989.

Norge ratifiserte konvensjonen i 1993 og den blei inkorporert i norsk lov. Det betyr at den har forrang dersom det er motstrid i lovverket.

Barnekonvensjonen er på den måten førande for kommunal verksemd.

Kommunane må sørgje for at rettar som må løysast i fellesskap mellom ulike kommunale tenester til barna sitt beste, blir organiserte slik at samarbeidet fungerer i praksis og støtter opp under Barnekonvensjonen.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sett i gong ei kommunekartlegging retta mor barn og unge.  Med frist 30.10.15 har stort sett alle kommunar i fylket vårt gjort kartlegginga.

Kartlegging av barn sine levekår i Skodje (PDF, 496 kB)

Sist endra 12.11.2015 11.15