Har de prosjekt som kan delfinansierast av spelemidlar?

Turstiar, turløyper, ballbingar, klubbhus, motorsportanlegg, skianlegg, trimparkar – lista er
lang over kva det kan søkjast spelemidlar til.
Skodje kommune inviterer med dette idrettslag, skyttarlag, burettslag, velforeiningar og andre
til å melde inn prosjekt. 

Det faste planutvalet vedtok i møte 14.05.19, sak 32/19, å starte arbeidet med rullering av handlingsprogram for fysisk aktivitet 2020-2023.

Prosjekt må vere prioritert i årleg politisk vedteken handlingsplan for fysisk aktivitet for å få tilsegn om spelemidlar.

I vedlagt saksutgreiing og evaluering av fjorårets handlingsprogram vil de få meir informasjon om saksgang og fristar.

Det er også råd å ta kontakt med Skodje kommune v/Magne P. Fylling, tlf 70244190, for meir informasjon om sjølve spelemiddelordninga.

Innmelding av nye prosjekt og eventuelle merknader til oppstarta planarbeid skal vere skriftelege, og sendast magne.fylling@skodje.kommune.no.

Frist for innspel og merknader er sett til 10.08.19.

Vedtak om oppstart av rullering av handlingsprogrammet. (PDF, 283 kB)

Evaluering av søknadsomgongen 2019. (PDF, 643 kB)

Sist endra 22.05.2019 13.34