Kva skjer?

august 2018
tyontofrla
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Komande hendingar
   

Kunngjering om offentleg høyring av forslag til kommuneplan

Video/animasjon: Nanseth Media

Meir informasjon om kommuneplanen.

Skodje kommunestyre vedtok i møte 03.05.18, K-sak 25/18, å leggje forslag til arealdel til kommuneplanen for Skodje 2018-2028, ut til offentleg høyring.

Kommuneplanen sin arealdel er ein del av kommunen sitt langsiktige plangrunnlag og skal vise samanhengen mellom samfunnsutviklinga og framtidig arealbruk. Kommuneplanen sin arealdel fastset hovudtrekka i arealdisponeringa, set rammer og vilkår for kva nye tiltak og ny arealbruk som kan setjast i verk og synleggjer viktige omsyn som må ivaretakast i samband med disponering av areala.

Forslag til kommuneplan 2018-2028 - Plankart
(Anbefalt nettlesar: Firefox eller Internet Explorer)

Gje innspel til kommuneplanen

Frist for merknad til plansforslaget er sett til 26.08.18.

 

Plandokument (pdf):


Temakart (pdf):


Kunnskapsgrunnlag og utgreiingar (pdf):

Sist endra 06.08.2018 10:56
Publisert 01.01.0001
Illustrasjon arealplan.jpg

Kommuneplanen omfattar samfunnsdel med handlingsprogram (PDF, 2 MB) og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Ut frå nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging og lokale behov, skal kommunen gjennom planlegginga legge til rette for ein arealbruk og eit utbyggingsmønster som er til det beste for den einskilde og samfunnet.

Arealdelen til kommuneplanen er del av det overordna og langsiktige styringsdokument til kommunen. Arealdelen skal fastsette mål og strategiar for utviklinga av kommunen, og synleggjere aktivitetsområde og prioritering av ressursar. Arealdel for forvaltning av areal og andre naturressursar, skal bygge på dei føresetnader som ligg i samfunnsdelen.

Plan og bygningslova §4-1 set krav om at det for kommuneplanar, som eit ledd i varsling av planoppstart, skal utarbeidast et planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Planprogram for arealdelen (PDF, 2 MB)
Føremålet med planprogrammet er hovudsakleg å avklare kva spørsmål som det skal arbeidast med, og avklare korleis arbeidet med rullering av arealdelen skal gjennomførast. Planprogram for arealdelen bygg på dei satsingsområda som er prioritert i planperioden, jf. kommuneplanen sin samfunnsdel, herunder vedtekne prinsipp for arealbruk.

Det er sett ned ei politisk arbeidsgruppe som har ansvaret for å gjennomføre planarbeidet i samsvar med dei føringar som ligg i fastsett planprogram for arealdelen.

Det er til no utarbeidd nokre rapportar som vil vere del av kunnskapsgrunnlaget, jf. planprogram (oktober 2016):


​Oversikt over tema i arbeidsgruppa sine møter, status og framdrift på kommuneplanarbeidet finn du her:

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a