Kommuneplan for Skodje 2016-2026 - Samfunnsdelen

collage.jpg - Klikk for stort bilete

Skodje kommunestyre vedtok i møte 16.3.2016, K-sak 30/16 (PDF, 455 kB), ny samfunnsdel til kommuneplan for perioden 2016 - 2026.

Meir om den overordna kommuneplanen.

Plandokumenta ligg føre i to delar, der den eine utgjer kommunen sin langsiktige kommuneplan med handlingsprogram som skal rullerast årleg og eit grunnlagsdokument.

Grunnlagsdokumentet gir mellom anna ei oversikt over overordna rammer for planarbeidet, oversikt over utviklingstrekk for kommunen og regionen, og gjer nærare greie for prosessen og vegen fram mot eit utkast til kommuneplan. 

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2016 - 2026 omfattar desse plandokumenta:

Langsiktig samfunnsdel med eittårig handlingsprogram (PDF, 3 MB)
Grunnlagsdokument (PDF, 3 MB)

Andre dokument:

Endeleg godkjenning av kommuneplanen sin samfunnsdel 2016 - 2026 - Saksframlegg med vedtak (PDF, 455 kB)

Sist endra 22.05.2019 11.26