Skulehelseteneste

Stad: Skodje Helsestasjon

Skodje Helsesenter, 1 etasje (Nordfløya av rådhuset)
Niusvegen 1
6260 Skodje

Helsesjukepleiar har trefftid på dei ulike skulane.

Mildrid Balstad:               915 87 437 / 70 24 40 78 
Ragnhild Kaldhusæter:   476 27 943 / 70 24 40 72
Jane Reite Grøtteland:   918 89 379/70 24 40 71
Astrid Tønnesen:            916 33 875   Ikkje onsdagar

Send gjerne melding så svarar vi når vi får tid. 

Telefon (sentralbord): 70 24 40 60 frå kl. 08.30-11.30 og 13.00-15.00
Onsdagar er sentralbordet ope frå kl. 09.00 elles som ovanfor.

Skulehelseteneste

Skulehelsetenesta er ein del av den lovbestemte helsetenesta i kommuna. Denne er ei vidareføring av  helsestasjonstenesta for førskuleborn.

Skulehelsetenesta har lovbestemt taushetsplikt. 

Skulehelsetenesta sitt formål er å fremme elevane si fysiske og psykiske helse,bidra til eit helsefremmande miljø samt førebyggje sjukdom og skade.

Skulehelsetenesta tilbyr:

 • trefftider på dei ulike skulane 
 • vaksinering av elevar etter barnevaksinasjonsprogrammet
 • helseundersøkingar etter fastlagt program 
 • individuell oppfølging på helsestasjonen etter behov
 • helseopplysning. Dette vil bli gjort etter avtale med lærar, og i den grad vi har kapasitet. Tema for helseopplysning vil vere etter behov, eller forslag frå helsetenesta.
 • ekstra oppfølging etter behov for born med særskilte behov
 • veiledning til foresatte i helserelaterte spørsmål.

Syn- og/eller hørselstestar, og evt. anna oppfølging vil bli gjort ved behov og dersom eleven eller foreldra melder frå.

Det kan òg vere at lærar ser behov for undersøking/oppfølging, då vil enten lærar eller helsesøster ta kontakt med heimen først.

Samarbeid

Skulehelsetenesta samarbeider med:

 • føresette
 • lege
 • skular
 • fysioterapeut
 • PPT (pedagogisk-psykologisk teneste)
 • BUP (Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)
 • Barnehagar (evt. for overgang frå barnehage til skule)

Vidare kan det formidlast kontakt med andre hjelpeinstansar enn dei som er nemnt ovanfor.

Helsesøster har følgande trefftider:
Skodje barneskule ein dag i veka.
Valle og Møre annakvar veke og Stette ein gong i månaden.
Skodje ungdomsskule ein dag i veka.

Nyttige Lenkjer:

Helsenorge - diverse kvalitetssikra informasjon om helse

Barnevaksinasjonsprogrammet

Foreldrehverdag - Kvalitetssikra tips og råd til foreldre frå Barne-,ungdoms-og familiedirektoratet om grensesetting, trass, søskenkrangel med meir.

Helsedirektoratet/publikasjoner Nasjonale faglege retningslinjer og råd for diverse tema som for eksempel ernæring, søvn med meir. 

Informasjon om alarmtelefon for barn og unge

Sist endra 21.02.2019 13:14
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a