Publisert 05.10.2012

Folkehelsekoordinator Magne P. Fylling
Tlf. 70 24 41 90
E-post: magne.fylling@skodje.kommune.no

Publisert 11.09.2018

Ruspolitisk handlingsplan for 2018-2019 (PDF, 2 MB) blei vedteken i Skodje kommunestyre 30.08.2018. 

Føremålet med utarbeiding av ruspolitisk plan er mellom anna å:

  • redusere sosiale- og helsemessige konsekvensar av misbruk
  • ha rus- og kriminalitetsførebyggande fokus i alle ledd i forvaltninga.​
  • utvikle vidare tverrfagleg samarbeid
  • sikre ansvarleg og føreseieleg alkoholpolitisk praksis
Publisert 18.09.2017

Styringsgruppa for folkehelse er sett saman av politikarar, leiarar for kommunale tenesteområde og representantar for frivillege lag. Modolf Hareide, politikar, er leiar.

Gruppa skal arbeide for å sikre at folkehelse blir eit gjennomgåande perspektiv i alle planar og alt arbeid som blir gjort i kommunen.

I to møte i august 2017 har styringsgruppa arbeidd fram eit forslag til handlingsprogram 2018 for folkehelsearbeidet i kommunen.

Referat frå møte 17.08.17 (PDF, 412 kB)

Referat frå møte 31.08.17 (PDF, 428 kB)

Årsrapport folkehelsearbeidet i Skodje 2016 (PDF, 909 kB)

Forslag til handlingsprogram for folkehelse 2018 (PDF, 666 kB) 

Publisert 18.09.2017

Folkehelseinstituttet utarbeidar kvart år ein folkehelseprofil for alle kommunar og fylke i landet.

Profilen visar nokre utvalde trekk ved folkehelsa i den enkelte kommune.

Folkehelsprofil for Skodje kommune 2017 (PDF, 5 MB)
 

Publisert 18.09.2017

Skodje kommune har sidan 2009 hatt ein avtale med fylkeskommunen om samarbeid for folkehelse. I vår forlenga vi avtalen til utgangen av 2019.

God Helse-avtalen inneber at vi skal ta folkehelslova på alvor, og arbeide systematisk med faktorar som fremjar god helse, og redusere faktorar som verkar i motsett retning.

God Helse Partnarskapsavtalen (PDF, 108 kB)

Kommunestyresak om fornying av partnarskapsavtalen og val av ny Styringsgruppe for folkehelse. (PDF, 569 kB)

Publisert 06.06.2017

Ungdata er eit spørjeskjemabasert verktøy, som gir eit breidt bilde på korleis ungdommane har det og kva dei driv med på fritida.

Undersøkjinga blei i slutten av mars gjennomført ved Skodje ungdomsskule. Alle elevar var inviterte til å svare.  83 % deltok.

Resultata vil bli presentert, gjort kjent og drøfta i ulike samanhengar. Kort kan vi seie at resultata frå Skodje følgjer landssnittet.

Det er viktig å glede seg over alle som gir uttrykk for at dei har det bra. Men det er også viktig å avdekke om det er område der vi må gå saman om å gjere oppvekstvilkåra betre.

Ungdatarapport 2017 (PDF, 8 MB)

Publisert 24.02.2017
Frimerke

TUBFRIM har for 2017 kr. 650.000,- til utdeling for helse- og trivselsfremjande tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemma barn og unge i Norge. Søknadsfristen for TUBFRIM-middel  2017 er sett til 15. mars.

Publisert 13.01.2017

Ruspolitisk handlingsplan 2014-2016 (PDF, 628 kB) gjeld til ny plan er vedteken, truleg første halvpart av 2018. 

Publisert 11.11.2016
Ein grønare kvardag

Styresmaktene har sagt at meir spelemiddel skal gå til eigenorganisert fysisk aktivitet. To av tre vaksne nordmenn brukar kroppen sin for lite. Det største potensialet for betring ligg sannsynlegvis i at fleire går meir i nærmiljøet sitt, meir kvardagsaktivitet. Ein ny NINA-rapport viser at få kommunar søkjer spelemiddel til tilrettelegging av turvegar og turstiar.  

Les heile saka

Publisert 14.12.2015

Utvikbygda vel- og idrettsforening har hatt ei imponerande anleggsutbygging siste åra.

Det gjeld m.a. gjenoppbygging av grendehuset som brann ned, turveg frå Mørkeset mot Juvågen og rydding og merking av fleire turstiar mot Storrota og Salbunakken.

Siste prosjekt, som enno ikkje er avslutta, er bygging av gapahuk på Sætra på Mørkeset.

Publisert 12.11.2015

FNs barnekonvensjon vart vedtatt av FN si generalforsamling i november 1989.

Norge ratifiserte konvensjonen i 1993 og den blei inkorporert i norsk lov. Det betyr at den har forrang dersom det er motstrid i lovverket.

Barnekonvensjonen er på den måten førande for kommunal verksemd.

Kommunane må sørgje for at rettar som må løysast i fellesskap mellom ulike kommunale tenester til barna sitt beste, blir organiserte slik at samarbeidet fungerer i praksis og støtter opp under Barnekonvensjonen.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sett i gong ei kommunekartlegging retta mor barn og unge.  Med frist 30.10.15 har stort sett alle kommunar i fylket vårt gjort kartlegginga.

Kartlegging av barn sine levekår i Skodje (PDF, 496 kB)

Publisert 12.11.2015

Handlingsprogrammet blei vedteke i møte i Styringsgruppa for folkehelse 13.04.15. 

I møte 26.10.15 blei det avgitt statusrapport om arbeid med tiltak i handlingsplanen.

Handlingsprogram for folkehelsearbeidet 2015-16, status pr okt 2015. (PDF, 297 kB)

Publisert 11.11.2015

Folkehelsekoordinator i Ålesund, Kathrin Kobbevik, og Inger Bakke, skodespelar, var kurshaldarar.

Over 15 tilsette i barnehage, SFO og skule fekk tips og råd til korleis lage innbydane og sunn mat utandørs. Ikkje mindre enn 8 ulike fiskerettar blei laga i friluft.

Kursdeltakarane var samstemte: Dette var lærerikt og inspirerande!

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a