Døgnbemanna omsorgsbustadar - Ådalen allé 6

Illustrasjon 3D.jpg - Klikk for stort bilete

Dei nye omsorgsbustadane hadde offisiell opning 28.5.2019.

Prosjektet har hatt som målsetting å legge til rette for eit godt bumiljø, der trivsel, og ei kjensle av tryggleik og sjølvstende er viktige moment. Det skal gje moglegheiter for sosialt fellesskap og besøk, samtidig som det skal ha ein karakter av privat heim.

Målgruppe

Skodje kommune har no 24 døgnbemanna plassar å tilby innbyggjarane. Det skal vere private bustader, men tilrettelagde, slik at ein kan bruke heimebasert omsorg etter behov.
 
Senteret skal ha eit omsorgsnivå mellom heimebasert omsorg og institusjonsplass, og plass kan tildelast innbyggarar som har nytte av dette tenestenivået.
 
Leigebuarar som får auka pleiebehov, demens osv. vil kunne halde fram med å bu der med tilpassa tenestetilbod inntil eit visst nivå, før omsorgsbehovet tilsei ei flytting til institusjon.
 
Brosjyre for Ådalen allé 6 (PDF, 963 kB)
 
 
3D-teikning fasade 2.jpg 3D-teikning fasade 3.jpg 3D-teikning fasade 4.jpg Illustrasjon 3D.jpg Planskisse 2.jpg 3D-teikning fasade 1.jpg Situasjonsplan.jpg Planskisse.jpg IMG_6899.jpg IMG_6900.jpg IMG_6901.jpg IMG_6902.jpg IMG_6903.jpg IMG_6904.jpg IMG_6898.jpg