Sjølvbetening

Her finn du aktuelle skjema som er nyttige når du skal vende deg til vår organisasjon.

Fyll ut skjema - Klikk for stort bilete

Skodje kommune lager elektroniske skjema. Ei samla oversikt, finn du her.

Pdf-skjema må leverast på papir. Skriv ut det utfylte skjemaet, og send til Skodje kommune, servicekontoret, 6260 Skodje.

Skjema i OpenOffice- (.odt) eller Microsoft Word- (.doc) format kan også sendast inn elektronisk: Lagre det utfylte skjemaet, og send som vedlegg til e-post til postmottak@skodje.kommune.no.

For å opne pdf-dokument treng du ein pdf-lesar, som til dømes Foxit Reader, PDF-XChange Viewer eller Adobe Reader.

Til å opne odt-dokument, kan du bruke OpenOffice.org. NB: Dersom du brukar Microsoft Internet Explorer: Høgreklikk på lenkja til odt-dokumentet og velg "Lagre mål som" før du opnar og fyller ut skjemaet.

Informasjon om personvern (PDF, 14 kB).

Liste over aktuelle skjema
Søknadsskjema 
Aktivitetskontakt - søknad (pdf) (PDF, 185 kB)Retninglinjer (PDF, 20 kB)
Aktivitetskontakt - registreringsskjema (pdf) (PDF, 20 kB)
Aktivitetskontakt - evalueringsskjema (pdf) (PDF, 39 kB)
Aktivitetskontakt / besøksheim / tilsynsførar - Timeliste (pdf) (PDF, 87 kB)
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet (pdf) (PDF, 63 kB)
Barnehage - søknad, melding om endring, oppseiing
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling
Barnevern - bekymringsmelding (PDF, 90 kB)
Barnevern - søknad om hjelpetiltak (PDF, 243 kB)
Byggjesakshandsaming
Følgjekort/ledsagerbevis - søknadsskjema
Førespurnad til teknisk avdeling
Gomerhuset - søknad om fast leige
Helse- og omsorgstenester - søknadsskjema (PDF, 185 kB)
Individuell plan - søknadsskjema (PDF, 20 kB)
Konsesjonsfridom ved kjøp av fast eigedom m.v. (eigenerklæring)
Koordinerte tenester - melde om behov til koordinerande eining (PDF, 24 kB)
Kulturskule - søknad
Parkeringsløyve for forflyttingshemma
Politiattest
SFO - søknad, melding om endring, oppseiingVedtekter SFO (PDF, 396 kB)
Skjenkeløyve - ambulerandeRetningsliner (PDF, 189 kB)
Skjenkeløyve - einskildhøve Retningsliner (PDF, 199 kB)
Slam - søknad om endring eller fritak (PDF, 234 kB)
SFO - søknadsskjema
Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL-midlarRegelverk
Transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal - søknadsskjemaRetningliner
Transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal - erklæring
Vaksenopplæring - søknadsskjema (PDF, 281 kB)
Vaksenopplæring - vedlegg til søknadsskjema (PDF, 28 kB)
Publisert av Ann Iren S. Johnsen. Sist endra 20.07.2017